RODO

Klauzula informacyjna ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański z siedzibą ul. Żółwińska 11A, 05-807 Owczarnia

Szanowni Państwo!

Informacja na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański ul. Żółwińska 11A, 05-807 Owczarnia

Jak się skontaktować z administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

adres e-mail: zbyszek197405@wp.pl

adres pocztowy: ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański ul. Żółwińska 11A, 05-807 Owczarnia

ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański ul. Żółwińska 11A, 05-807 Owczarnia

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub telefon

Skąd administrator ma Państwa dane i jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański?

– otrzymał je za Państwa zgodą w związku z realizacją zleceń/umów wykonywanych na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej włączając kontakt z Państwem drogą pocztową, mailową I telefoniczną w celach związanych ze świadczeniem usług,
- dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
-ponadto dane te przechowuje się dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa), windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Czy muszą Państwo podać administratorowi swoje dane osobowe?

ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański będzie wymagać podania danych niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych (adres email, telefon kontaktowy itp.) jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia i realizacji zlecenia/umowy.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
– prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
– prawo do przenoszenia swoich danych osobowych

Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

Administrator zawiadamia, że Państwa dane osobowe:

– nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie księgowej, czy kancelarii prawnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania,
– nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
– mogą zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy administrator przetwarza Państwa dane osobowe automatycznie?

Administrator informuje, że w jego systemach nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych i podejmowania decyzji (profilowania).

Jak długo Państwa dane osobowe są przechowywane?

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez czas wykonania obowiązków prawnych, np. wystawienie faktur, obowiązki podatkowe, rachunkowe itp., w szczególności przez czas:

– w którym może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,
– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ALFASERWIS24 Zbigniew Szczepański przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające umowy,
– weryfikacji wiarygodności płatniczej,
– posprzedażowej obsługi klientów (np. procesy reklamacyjne).

W celu rozliczalności administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymogów prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Powyższe terminy wymagane prawem są to okresy minimalne, przez które Państwa dane będą przechowywane – definitywne ich usunięcie nastąpi po wycofaniu przez Państwa zgody.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej I organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.